Traiteurdeparis.fr

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Traiteur de Paris, w trosce o prawa osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do automatycznego przetwarzania danych, a także w trosce o przejrzystość wobec swoich klientów, ustanowił politykę obejmującą wszystkie takie procesy przetwarzania danych, cele, dla których są one przeprowadzane, oraz środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły one jak najlepiej egzekwować swoje prawa.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie: https://www.cnil.fr/.
Dalsze przeglądanie tej strony oznacza bezwarunkową akceptację poniższych postanowień i warunków użytkowania. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie i innych urządzeń śledzących. W przypadku odmowy, proszę kliknąć na przycisk „Odmów” podczas otwierania strony w poziomym banerze na dole ekranu, jak opisano w artykule 11 poniżej.

Wersja niniejszych warunków użytkowania dostępna obecnie w Internecie jest jedyną, która obowiązuje przez cały okres korzystania z witryny i do czasu zastąpienia jej nową wersją.

Artykuł 1 – Nota prawna
1.1 Strona (zwana dalej „stroną”) : Traiteurdeparis.fr
1.2 Wydawca (zwany dalej „Wydawcą”) :
Traiteur de Paris, którego siedziba znajduje się pod adresem : 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné,
reprezentowana przez Mikaëla Leporta, działającego w charakterze dyrektora zarządzającego,
zarejestrowana w rejestrze handlowym i rejestrze spółek w Rennes,

Numer telefonu : 02 99 86 76 00,
adres e-mail: kontakt[@]Traiteurdeparis.fr
1.3 Host (zwany dalej „Hostem”) :
Traiteurdeparis.fr jest hostowany przez OVH, którego siedziba mieści się pod adresem 2, Rue Kellermann, 59100 Roubaix.
1.4 Inspektor ochrony danych (DPO) :
Inspektor ochrony danych : Mikaël Leport, jest do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.

Artykuł 2 –
Dostęp dostrony
Dostęp do strony i korzystanie z niej są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgadzasz się nie wykorzystywać tej strony i informacji lub danych na niej zawartych do celów komercyjnych, politycznych, reklamowych lub jakiejkolwiek formy komercyjnej akwizycji, w tym wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

Artykuł 3 – Zawartość strony
internetowej Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy (animowane lub nie), sekwencje wideo, dźwięki, jak również wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być wykorzystane do obsługi tej strony, a bardziej ogólnie wszystkie elementy odtworzone lub wykorzystane na stronie są chronione przez obowiązujące prawo w odniesieniu do własności intelektualnej. Stanowią one pełną i kompletną własność wydawcy lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. Niewszczęcie postępowania przez Wydawcę po powzięciu informacji o takim niedozwolonym korzystaniu nie oznacza akceptacji takiego korzystania i rezygnacji z postępowania.

Artykuł 4 – Zarządzanie witryną
W celu prawidłowego zarządzania witryną wydawca może w każdej chwili:
– zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części witryny lub ograniczyć dostęp do witryny lub do niektórych jej części do określonej kategorii użytkowników Internetu; – usunąć wszelkie informacje, które mogą zakłócić działanie witryny lub naruszać krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub zasady netykiety; – zawiesić witrynę w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 5 – Odpowiedzialność
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, uszkodzenia, trudności lub przerw w działaniu, uniemożliwiających dostęp do strony lub do jednej z jej funkcji.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzęt używany do łączenia się z witryną. Użytkownik musi podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony swojego sprzętu i własnych danych, w szczególności przed atakami wirusów przez Internet. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za strony i dane, z którymi się zapoznaje.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko Tobie:
– w wyniku korzystania z witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu; – w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków ogólnych.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Tobie, osobom trzecim i/lub Twojemu sprzętowi w wyniku Twojego połączenia z witryną lub korzystania z niej i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Wydawcy z tego tytułu.
Jeżeli w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny wydawca zostanie objęty postępowaniem polubownym lub sądowym, może on wystąpić przeciwko Tobie w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, wyroki i koszty, które mogą wyniknąć z tego postępowania.

Artykuł 6 – Linki hipertekstowe
Tworzenie przez użytkowników jakichkolwiek linków hipertekstowych do całości lub części witryny jest surowo zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Wydawca ma prawo odmówić udzielenia zgody bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w jakikolwiek sposób. Jeżeli wydawca udzieli zgody, to w każdym przypadku jest ona tylko czasowa i może być w każdej chwili cofnięta, bez obowiązku uzasadniania decyzji przez wydawcę. Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków do innych stron nie podlegają kontroli wydawcy, który zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich treść.

Artykuł 7 – Gromadzenie i ochrona danych
Państwa dane są gromadzone przez firmę Traiteur de Paris.
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.
Dane osobowe, które mogą być gromadzone na stronie, są wykorzystywane przez wydawcę głównie do zarządzania relacjami z Państwem, a w razie potrzeby do realizacji Państwa zamówień. Są one zapisywane w kartotece klientów wydawcy, a utworzona w ten sposób kartoteka z danymi osobowymi jest zgłaszana do CNIL.
Numer rejestracyjny wydawcy w CNIL jest następujący: w trakcie rejestracji.
Gromadzone dane osobowe są następujące:
– Imię i nazwisko – Adres e-mail – Numer telefonu (opcjonalnie) – Miejscowość, w której odbywa się impreza – Adres IP

Artykuł 8 – Prawo dostępu, korekty i usunięcia danych użytkownika
W ramach stosowania przepisów dotyczących danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:
– Prawo dostępu: mogą oni skorzystać z prawa dostępu, aby poznać dotyczące ich dane osobowe, wypełniając formularz pod adresem: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. W takim przypadku, przed skorzystaniem z tego prawa, Platforma może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu sprawdzenia jego poprawności.
– Prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane przez Platformę są niedokładne, użytkownik może zażądać aktualizacji tych informacji.
– Prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zwrócić się do Platformy o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami określonymi w GDPR.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych zgodnie z założeniami określonymi w RODO.
– Prawo do przenoszenia danych: mogą oni zażądać, aby Platforma przekazała im dane osobowe, które im udostępnili, w celu przekazania ich do nowej Platformy.
Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod następującym adresem: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Lub pocztą elektroniczną na adres: contact[@]Traiteurdeparis.fr.
Do wszystkich wniosków należy dołączyć kserokopię ważnego, podpisanego dokumentu tożsamości oraz podać adres, pod którym wydawca może skontaktować się z wnioskodawcą. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Ten jednomiesięczny okres może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku i/lub liczba wniosków.
Ponadto, od momentu wejścia w życie ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r., osoby, które sobie tego życzą, mają możliwość zorganizowania losu swoich danych po swojej śmierci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr/.
Użytkownicy mogą również złożyć skargę do CNIL na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr.
Zalecamy, abyś najpierw skontaktował się z nami, ponieważ z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Artykuł 9 – Wykorzystanie danych
Dane osobowe zebrane od użytkowników są przeznaczone do świadczenia i ulepszania usług Platformy oraz do utrzymania bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a Platformą. Bardziej szczegółowo, zastosowania są następujące:
– dostęp i korzystanie z Platformy przez użytkownika; – zarządzanie działaniem i optymalizacją Platformy; – realizacja usługi dopasowania dla użytkownika; – weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przekazywanych przez użytkownika; – zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa; – zarządzanie ewentualnymi sporami z użytkownikami; – przesyłanie informacji handlowych, zgodnie z preferencjami użytkownika;

Artykuł 10 – Polityka przechowywania
danych Platforma przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny do świadczenia Państwu usług.
W uzasadnionym zakresie, niezbędnym lub wymaganym do spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również zachować niektóre z Państwa informacji, jeśli jest to konieczne.

Artykuł 11 – Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:
– gdy Platforma korzysta z potrzeb dostawców usług w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz usług płatniczych. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika, w kontekście realizacji tych usług, i są zobowiązani umową do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; – jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Platforma może dokonywać przekazywania danych w celu śledzenia roszczeń zgłaszanych wobec Platformy oraz w celu zastosowania się do postępowań administracyjnych i prawnych;

Artykuł 10 – Oferty
handlowe Możesz otrzymywać od Wydawcy oferty handlowe. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, proszę kliknąć na następujący link: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Państwa dane mogą być wykorzystywane przez partnerów wydawnictwa do celów komercyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, proszę kliknąć na następujący link: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Jeżeli podczas korzystania ze strony internetowej uzyskają Państwo dostęp do danych osobowych, należy powstrzymać się od ich gromadzenia, niedozwolonego wykorzystywania oraz wszelkich działań, które mogą stanowić naruszenie życia prywatnego lub dobrego imienia osób. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres krótszy niż obowiązujące przepisy, tj. 364 dni.

Artykuł 11 –
Pliki cookie Co to jest „plik cookie”?
Cookie” lub „tracer” to plik elektroniczny umieszczany na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) i odczytywany np. podczas przeglądania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystania z oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od rodzaju używanego urządzenia końcowego (źródło: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).
Podczas przeglądania tej strony na Państwa komputerze mogą zostać umieszczone pliki „cookies” firmy odpowiedzialnej za daną stronę i/lub firm trzecich.
Przy pierwszym wejściu na tę stronę pojawi się baner wyjaśniający użycie plików cookie. W związku z tym, kontynuując przeglądanie strony, klient i/lub osoba zainteresowana uważa się za poinformowanego i akceptującego stosowanie wspomnianych plików „cookies”. Udzielona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu (13) miesięcy. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Wszelkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do monitorowania wielkości, rodzaju i wzorca ruchu korzystających z tej strony, do rozwoju projektu i układu strony oraz do innych celów administracyjnych i planowania oraz ogólnie do poprawy usług, które oferujemy. Na tej stronie są obecne następujące pliki cookie: Google Analytics Ich cel jest następujący: Statystyki Ich żywotność wynosi trzynaście miesięcy.
Więcej informacji na temat używania, zarządzania i usuwania plików „cookies”, dla wszystkich rodzajów przeglądarek, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artykuł 12 – Prawo właściwe
Niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu francuskiemu i podlegają jurysdykcji sądów siedziby wydawcy, z zastrzeżeniem szczególnego przypisania jurysdykcji wynikającego z konkretnego tekstu prawnego lub normatywnego.

Artykuł 13 – Pliki cookie i ochrona prywatności

Pliki cookie niezbędne do korzystania z żądanej usługi. Pozwalają one na korzystanie z głównych funkcji strony, takich jak zapamiętywanie preferencji wyświetlania (język, ustawienia wyświetlania) i uwzględnianie ich podczas wizyt, zgodnie z kartą graficzną i oprogramowaniem wyświetlacza lub czytnika Państwa urządzenia. Mogą one zawierać pliki cookie z sieci społecznościowych, gdy użytkownik wchodzi z nimi w interakcję. Pozwalają one również na powiązanie poszczególnych stron w celu zapewnienia płynnej nawigacji.
Aby skonfigurować :
Możesz całkowicie wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. W takim przypadku nasza strona nie będzie już normalnie funkcjonować, ale nadal będzie można wykonywać podstawowe czynności.
1/ Jeśli używasz Internet Explorer – W Internet Explorer, kliknij na przycisk „Narzędzia”, a następnie na „Opcje internetowe”.
– W zakładce Prywatność przesuń suwak w górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub w dół, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
2/ jeśli używasz przeglądarki Firefox – Przejdź do menu „Narzędzia” przeglądarki, a następnie wybierz menu „Opcje” – kliknij na zakładkę „Prywatność”, odznacz pole „Akceptuj pliki cookie”, a następnie kliknij na OK.
3/ Jeśli używasz przeglądarki Safari – W przeglądarce wybierz menu 'Edit’ (Edycja), a następnie 'Preferences’ (Preferencje).
– Kliknij na „Prywatność”.
– Ustaw ustawienie „Blokuj pliki cookie” na „Zawsze” i kliknij OK.
4/ Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome – kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
– Wybierz „Ustawienia”.
– Kliknij na „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
– W sekcji „Prywatność” kliknij na przycisk „Ustawienia treści”.
– W sekcji „Pliki cookie” wybierz opcję „Zabroń wszystkim witrynom przechowywania danych” i zaznacz pole „Zablokuj pliki cookie i dane innych firm”, a następnie kliknij przycisk OK.
Pliki cookie do pomiaru oglądalności i statystyk.
Pozwalają nam one na utrzymanie strony oraz na tworzenie statystyk i zliczeń dotyczących liczby odwiedzin i korzystania z jej sekcji i treści, w celu przeprowadzenia badań mających na celu poprawę treści (pomiar liczby odwiedzin, przeglądanych stron lub aktywności odwiedzających na stronie i częstotliwości ich powrotów). Umożliwiają nam one również analizę zwyczajów przeglądania Internetu przez użytkowników w celu ulepszenia naszych usług lub wykrycia usterek.
Aby skonfigurować :
Możesz wyłączyć pliki cookie Google Analytics, klikając tutaj.
Reklamowe pliki cookie i pliki cookie, które umożliwiają otrzymywanie od nas spersonalizowanych reklam i treści. Oferujemy Ci spersonalizowane reklamy i treści oparte na Twojej historii przeglądania, wykorzystując pliki cookie przechowywane na Twoim terminalu podczas przeglądania naszych stron, aby wysyłać Ci spersonalizowane reklamy i treści na naszej stronie, dostosowane do Twoich potrzeb:

do ośrodków zainteresowania, które wynikają z danych nawigacyjnych Państwa terminala w sekcjach naszej strony, bez posiadania przez nas jakichkolwiek danych osobowych umożliwiających nam Państwa identyfikację lub bezpośredni kontakt z Państwem; do danych osobowych, które Państwo nam powierzyli i które są powiązane z plikiem cookie, jak również do ośrodków zainteresowania, które wynikają z danych nawigacyjnych Państwa terminala w sekcjach naszej strony.
Aby skonfigurować :
Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych nawigacyjnych przez Traiteurdeparis.fr klikając tutaj.
CNIL oferuje również szeroki wachlarz narzędzi na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes, aby ograniczyć możliwość śledzenia Państwa przeglądania Internetu: rozszerzenia dla przeglądarki w celu zablokowania znaczników, przyciski udostępniania w sieciach społecznościowych, ładowanie zasobów z innych stron itp. reklamowe pliki cookie od firm partnerskich.
Mogą być one umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym w celu identyfikacji ośrodków Państwa zainteresowań poprzez produkty konsultowane na naszej stronie oraz w celu gromadzenia danych nawigacyjnych, aby spersonalizować ofertę reklamową skierowaną do Państwa na naszych stronach i poza nimi.
Aby skonfigurować :
Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych przeglądania przez następującego partnera:
Google: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=fr Możesz również zrezygnować z cookies innych firm w swojej przeglądarce:
1/ Jeśli używasz Internet Explorer – W Internet Explorer, kliknij na przycisk „Narzędzia”, a następnie na „Opcje internetowe”.
– Na karcie Prywatność, w sekcji Pliki cookie włącz opcję Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm i kliknij przycisk OK.
2/ jeśli używasz przeglądarki Firefox – Przejdź do menu „Narzędzia” przeglądarki i wybierz „Opcje” – Kliknij na zakładkę „Prywatność”, zmień ustawienie „Akceptuj pliki cookie innych firm” na „Nigdy”, a następnie kliknij przycisk OK.
3/ Jeśli używasz przeglądarki Safari – W przeglądarce wybierz menu „Edycja”, a następnie wybierz „Preferencje”.
– Kliknij na „Prywatność”.
– Ustaw ustawienie „Blokuj pliki cookie” na „Strony trzecie i reklamodawcy” i kliknij OK.
4/ Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome – kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
– Wybierz „Ustawienia”.
– Kliknij na „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
– W sekcji „Prywatność” kliknij na przycisk „Ustawienia treści”.
– W sekcji „Cookies” zaznacz pole „Block cookies and third-party data” i kliknij OK.

Scroll to Top